CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TNN QUỐC GIA
Liên hệ: 04.36740499 /   Email: ttqhdttnn@monre.gov.vn
Địa chỉ: 93/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, TP Hà Nội

THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH
TRUNG TÂM DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN NƯỚC
Liên hệ: 024 3674 0624 /   info@wadi.gov.vn
Địa chỉ: 93/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, TP Hà Nội